Visättraskolan på prispallen i årets Fysiktävling

Varje år anordnar KTH en fysiktävling för elever i årskurs 5 och 6. Visättraskolan hade fyra lag i finalen. I finalen deltog ca 20 lag.

Laget från 5B presenterade ”Den skummande flaskan”, 6A ”Ljudexperiment”, 6B ”Den brandsäkra ballongen” och eleverna i årskurs 5A tävlade med ”Atomernas värld”.

Jättespännande! Laget 5A lyckades hamna på prispallen och fick en fantastisk andraplats i tävlingen. Grattis till 5A och grattis till alla finalister!

/Semira Vikström #stoltrektor

Annonser

Svenska som andraspråk utifrån behov

Ämnet svenska som andraspråk

Inom grundskolan finns det två olika svenskämnen; svenska och svenska som andraspråk.

I Skolförordningens 5 kap. 14 § står följande att läsa:
Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Här kan ni läsa kursplanen i Svenska respektive i Svenska som andraspråk.

Det som avgör om en elev ska läsa svenska eller svenska som andraspråk är elevens behov. Elever som har behov av att undervisas enligt kursplanen för svenska som andraspråk ska få den undervisningen. Det som ska avgöra behovet är en helhetsbedömning av elevens språk. De båda ämnena är helt och hållet likvärdiga och ersätter varandra. Detta betyder t.ex. att för framtida intagning till gymnasieskolan så spelar det ingen roll vilket av ämnena som eleven har läst. Genom att följa diskussionen i sociala medier om de båda svenskämnena så har vi förstått att ämnena har olika status, att ämnet svenska som andraspråk ses som lättare och lite sämre. Det här tycker vi är synd! Ämnet svenska som andraspråk är ett viktigt ämne för de elever som behöver det. Men det är viktigt att det är behovet som får styra så att alla elever får de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt språk.

På Visättraskolan läser vi i dagsläget de båda svenskämnena ämnesintegretat och parallellt i samma klassrum. Detta fungerar bra eftersom det centrala innehållet i de båda ämnenas kursplaner till stora delar är lika varandra. I det innehåll som skiljer de båda kursplanerna åt, behöver vi individanpassa uppgifter och stöttning.

Omtag kring uppdelningen mellan svenska och svenska som andraspråk

Kursplanerna i de båda ämnena är lika varandra, men det finns vissa skillnader. T.ex. ska elever i åk 1-3 enligt kursplanen i svenska som andraspråk undervisas i ”läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet” och i ”uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd”, vi behöver då som skola ta ställning till vilka elever som är i behov av att undervisas i detta.

Skolledningen på Visättraskolan beslutade att inför förra läsåret att göra ett omtag kring uppdelningen mellan svenska och svenska som andraspråk. Detta för att säkerställa att de elever som har behov av att följa kursplanen i svenska som andra språk ska göra det, och att elever som inte har behov av att göra det ska läsa enligt kursplanen i svenska.

Det vi kunde se tidigare var att indelningen inte riktigt utgick ifrån behov, utan att det till stor del handlade om huruvida eleverna hade ett annat modersmål än svenska eller inte.

Det vi gjorde var att vi temporärt flyttade över alla elever till ämnet svenska för att sedan fatta nya beslut om vilka elever som ska följa kursplanen i svenska som andra språk. Fattat beslut om att en elev ska läsa enligt kursplanen i svenska som andraspråk kommer att gälla så länge behovet kvarstår. Om det bedöms att en elev inte längre är i behov av att läsa enligt kursplanen för svenska som andraspråk fattas ett nytt beslut av rektor om att eleven ska läsa enligt kursplanen i svenska.

Hos oss på Visättraskolan är det i första hand den undervisande läraren som gör bedömningen om en elev är i behov av att följa kurplanen i svenska som andraspråk. Läraren anmäler behovet närhelst behovet klargörs eller under de klasskonferenser vi har en gång per termin. När läraren anmält behovet fattar rektor ett formellt beslut om att eleven ska följa kursplanen i svenska som andraspråk, det är ett beslut som inte går att överklaga.

Utmaningar att arbeta vidare med

Vi har kommit så långt att vi nu har som fokus att det är elevens behov som styr vilken kursplan eleverna ska undervisas utifrån. Det som vi arbetar vidare med och som fortfarande är utmanande är att det för lärarna ibland kan finnas en osäkerhet i att bedöma om behovet finns eller inte, detta gäller särskilt elever som kommit långt i sin språkutveckling och som kan tänkas ligga i gränslandet mellan de olika svenskämnena. Här försöker vi som skolledning med lärarlegitimation och erfarenhet av att undervisa i svenska och svenska som andraspråk finnas till hands som stöd i bedömningen när det gäller att avgöra vilket ämne som skulle gynna elevernas språkutveckling mest. Vi har även en förstelärare i språkutvecklande arbetssätt som har i sitt uppdrag att hon ska arbeta med lärarna kring språkutvecklande arbetssätt, samt metoder för att bedöma elevernas språkutveckling, och att bygga en samsyn kring detta.

Andelen elever som läser enligt kursplanen i svenska som andraspråk kommer att svänga genom åren beroende på elevunderlaget. Vi har en hög andel elever som har ett annat modersmål än svenska, men hur långt dessa elever kommit i sin språkutveckling faller inom ett brett spektrum. Vi har alltifrån helt nyanlända elever till elever som är födda i Sverige, som har gått hela sitt liv i svensk förskola och grundskola och som i dagsläget inte använder något annat språk än svenska.

Hur stor andel elever som undervisas utifrån kursplanen i svenska som andraspråk är inte det viktiga. Det viktiga är att vi gör vårt yttersta för att elever ska få undervisning i det svenskämne som bäst motsvarar deras språkutveckling och behov.

/Dounya Hayyoun, biträdande rektor Visättraskolan

 

Discot flyttat till 1 december!!!

Hej!

Jocke som ansvarar för discot har dessvärre drabbats av ett dödsfall i familjen. Med så här kort varsel har vi ingen ersättare som kan rodda upp med ljud och ljus. Därför har vi enligt Jockes önskemål flyttat fram discot till nästa fredag.

Eleverna informeras i detta nu, och vi hoppas givetvis att ni har förståelse för denna ändring så här i sista sekunden.

Med vänliga hälsningar

Semira Vikström

 

Nya medarbetare!

Hej!

Den här veckan har vi välkomnat hela fyra nya medarbetare till oss på Visättraskolan!

Andreas Jungsand – Klassresurs, nu inne i årskurs 2A och på fritids.

2017-11-21 14.14.34

Esther Muraini – Klassresurs, nu i FA och på fritids.

2017-11-20 08.20.05

Resul Duma – Klassresurs, nu i 5A och på fritids.

2017-11-20 09.27.40

Fatih Tumturk – Fritidsledare som ingår i teamet #roligareraster. Fatih kommer också att leda utomhusaktiviteter på fritids.

2017-11-21 10.30.22

Varmt välkomna till oss på Visättraskolan! 🙂